Ważne informacje

Sprawozdanie finansowe za 2018  


Bilans jednostki budżetowej.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki.pdf

Wyciąg z danych zawartych w załączniku - informacja dodatkowa.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego cz.1.pdf 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego cz.2.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego cz.3.pdf

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego cz.4.pdf

 

 

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

OŚRODKA ADOPCYJNEGO W OLSZTYNIE

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

„Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie”, zwany dalej

„W-MOA”, działa na podstawie:

 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.);

6) niniejszego statutu.

 

§ 2

 

1. W-MOA jest wojewódzką jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą W-MOA jest miasto Olsztyn.

3. Terenem działania jest Województwo Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

§ 3

 

W skład W-MOA wchodzą podległe mu ośrodki zamiejscowe:

       1) Filia w Ełku posługująca się nazwą „Warmińsko-Mazurski Ośrodek

           Adopcyjny w Olsztynie – Filia w Ełku”,

2) Filia w Elblągu posługująca się nazwą „Warmińsko-Mazurski Ośrodek

    Adopcyjny w Olsztynie – Filia w Elblągu”,

 

§ 4

 

W-MOA jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Dyrektor W-MOA.

 

 

Rozdział II

Cel i zadania

 

§ 5

 

1. Celem działania W-MOA jest realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie prowadzenia procedur przysposobienia i przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka.

 

2. Do zadań W-MOA należy, w szczególności:

       1) kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie

dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;

2) dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;

3) współpraca z sądem opiekuńczym, polegająca w szczególności na powiadamianiu o okolicznościach uzasadniających wszczęcie z urzędu postępowania opiekuńczego;

4) udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;

5) gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;

6) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;

7) przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka (wywiadu adopcyjnego);

8) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

9) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;

10) organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;

11) wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego;

12) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;

13) prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;

14) zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;

15) prowadzenie dokuentacji z zakresu wykonywanych zadań;

16) współpraca z rodzinami zastępczymi oraz rodzinnymi domami dziecka w sytuacji kiedy toczy się postępowanie w sprawie ustalenia sytuacji prawnej dziecka;

17) współpraca z organizatorami pieczy zastępczej oraz koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej w celu poszukiwania rodzin przysposabiających dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną;

18) wspieranie organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez udział przedstawiciela ośrodka adopcyjnego w procesie konsultacji dot. oceny sytuacji dziecka;

19) udział przedstawiciela w posiedzeniach „zespołów" oceniających sytuacje dziecka utworzonych w placówkach wychowawczo-opiekuńczych;

20) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z innymi podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;

21) prowadzenie banku danych o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie (wojewódzkiego banku danych) – w przypadku wyznaczenia W-MOA do wykonywania tego zadania przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

22) promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka.

    

3. W-MOA wykonuje swoje zadania nieodpłatnie.

 

 § 6

 

1. W-MOA kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

2. Oświadczenia woli w imieniu W-MOA składa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Dyrektor W-MOA.

 

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora W-MOA jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

4. Dyrektora W-MOA w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczona przez niego osoba na podstawie i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora W-MOA.

 

 

§ 7

 

1. Dyrektor W-MOA kieruje bieżącą działalnością W-MOA i reprezentuje go na zewnątrz.

 

2. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora W-MOA należy w szczególności:

 

1) realizacja zadań W-MOA określonych w ustawie z dnia  9 czerwca  2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,w niniejszym Statucie i w Regulaminie  Organizacyjnym W-MOA opracowanym przez Dyrektora W-MOA w porozumieniu z Marszałkiem     Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

2) organizowanie współdziałania z instytucjami zajmującymi się dzieckiem pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców lub zagrożonych społecznie,

3) opracowywanie rocznych planów finansowych W-MOA,

4) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności W-MOA,

5) ustalenie wewnętrznej organizacji pracy W-MOA, w tym określenie zakresów obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników,

6) zarządzanie środkami finansowymi  W-MOA,

7) prawidłowe gospodarowanie mieniem,

8) zapewnienie adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w W-MOA.

 

§ 8

 

Szczegółowe zadania oraz organizację działania W-MOA, określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora W-MOA w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

§ 9

 

1. W ośrodku tworzy się ponadto następujące stanowiska kierownicze:

         1) głównego księgowego;

         2) kierownika filii w Elblągu;

         3) kierownika filii w Ełku.

 

 

Rozdział IV

Monitoring

 

§ 10

 

Przebieg procesów adopcyjnych w W-MOA monitoruje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Rozdział V

Zasady gospodarki finansowej

 

§ 11

 

1. W-MOA prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

 

2. Podstawą gospodarki finansowej W-MOA jest plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym W-MOA.

 

3. Za całość gospodarki finansowej W-MOA jest odpowiedzialny Dyrektor W-MOA.

 

 

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

 § 12

 

Zmiany w Statucie W-MOA mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Bank Danych – działa na rzecz dzieci oczekujących na przysposobienie, dla których ośrodek adopcyjny nie znalazł rodziny adopcyjnej wśród zakwalifikowanych przez siebie rodzin.

WBD gromadzi, analizuje i aktualizuje informacje o zgłaszanych dzieciach. Informacje te przekazywane są do Filii Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Ełku oraz Elblągu oraz do pozostałych Wojewódzkich Banków Danych na terenie kraju.

Jeżeli w określonym ustawowo terminie, nie uda się pozyskać dla dziecka rodziny krajowej, informacje o dziecku zostają przekazane do Komisji ds. Adopcji Zagranicznej przy Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie, która rozpoczyna procedurę poszukiwania rodziny adopcyjnej poza granicami kraju.

 

 

 

Współpracujemy z następującymi Ośrodkami Adopcyjnymi prowadzącymi WBD:

 

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok

2. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu (Oddział w Bydgoszczy),

    ul. Karpacka 31,  85-164 Bydgoszcz

3. Pomorski Ośrodek Adopcyjny  ul. Hallera 14, 80 – 401 Gdańsk,

4. Ośrodek Adopcyjny, ul. Łokietka 22, 66 – 400 Gorzów Wlkp.,

5. Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny, ul. Targowa 21, 25 – 516 Kielce,

6. Małopolski Ośrodek Adopcyjny, ul. Podhalańska 18, 33 – 300 Nowy Sącz,

7. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny, ul.Zana 38, 20 – 601 Lublin,

8. Regionalny Ośrodek Adopcyjny, ul. Północna 27/29, 91 – 420 Łódź

9. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny, ul. Rejtana 5, 45 – 332 Opole,

10.Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny, ul. Nowowiejskiego 11, 61 – 731 Poznań,

11.Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny, ul. Hetmańska 120,

      35 - 113 Rzeszów,

12.Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Filia w Sosnowcu, ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec,

13. Publiczny Ośrodek Adopcyjny, ul Starzyńskiego 3-4,  70-506 Szczecin,

14. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny, ul. Ostrowskiego 7,

       53-238 Wrocław,

15. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny,

     ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

 

 

 

 

STATYSTYKI

 

 

 

 

 

 

 

W 2013 roku do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zostało zgłoszonych 509 dzieci. Komisja Kwalifikacyjna Ośrodka zakwalifikowała do przysposobienia 166 dzieci, z czego dla 83 dzieci znaleziono polską rodzinę adopcyjną (w tym dla 12 z orzeczeniem o niepełnosprawności), a dla 31 zagraniczną (w tym dla 7 z orzeczeniem o niepełnosprawności). Nie zakwalifikowano 32,6% dzieci omawianych na spotkaniach Komisji, głównie z powodu braku zgody opiekuna prawnego na adopcję, brak gotowości dzieci do przysposobienia, więzi między rodziną naturalną a dzieckiem np.: z rodzeństwem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Ośrodku Adopcyjnym w OLSZTYNIE na podstawie wywiadu adopcyjnego, opinii psychologiczno-pedagogicznej, ukończonego szkolenia PRIDE oraz spełnieniu innych wymogów zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 161 pkt. 2) zostały zakwalifikowane do przysposobienia 34 pary i 2 samotne w 2013 roku oraz 2 pary w I kwartale 2014 roku.