Jak zostać rodzicem

 

 

 Wymagania stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych są określone przez Ustawę  o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy  który mówi, że: "Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego" oraz, że "między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku".

 

 Przysposobić dzieci mogą:

 

1. małżeństwa bezdzietne, bądź posiadające własne dzieci lub też osoba samotna. Jednak przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie (art. 115 §1). Nie może ubiegać się o adopcję np. związek konkubencki,

 

2. osoby w odpowiednim wieku – różnica wieku między rodzicami a  dzieckiem nie może być większa niż 40 lat,

 

3. osoby, które nie były karane,

 

4. osoby zdrowe psychicznie i fizycznie,

 

5. osoby, które mają sytuację zawodową i finansową zapewniającą dziecku dobre warunki materialne,

 

6. osoby mające odpowiednie warunki mieszkaniowe (posiadają tytuł prawny do lokalu)

 

7. osoby, które kierują się dobrem dziecka i gwarantują właściwą opiekę, czyli takie, które posiadają odpwiednie kwalifikacje osobiste (art. 114 ust. 1 KRiO)

 

 

Procedura adopcyjna krok po kroku

 

 

W okresie zagrożenia epidemiologicznego covid – 19 spotkania w Ośrodku następują po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Kandydaci zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych, własnych przyborów do pisania.

Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie oraz Filii Ośrodka w Elblągu i Ełku od dnia 01.06.2020 r.zostały zamieszczone http://www.adopcja.olsztyn.pl/ w Zarządzeniu Dyrektora nr 3/2020 z dnia 28.05.2020 r.

 

1.Rozmowa wstępna -   rozmowa telefoniczna z pracownikami Ośrodka w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się oraz otrzymania istotnych informacji niezbędnych, aby rozpocząć dalszą  współpracę.

 

2.Złożenie odpowiednich dokumentów kandydaci przesyłają listownie komplet dokumentów ustalonych podczas pierwszej rozmowy.

 

 

3.Diagnoza kandydatów

 • wywiad z kandydatami 
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczne

 

4.Wstępna ocena – Ośrodek po analizie i sporządzeniu opinii dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na szkolenie, która uwzględnia: predyspozycje  osobiste oraz motywację do podjęcia się wychowywania dziecka.

 

5.Szkolenie  -  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu programem PRIDE, które kończy się wydaniem zaświadczenia.

 

6.Okres oczekiwania  - to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka.

 

7.Spotkanie z dzieckiem- odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka oraz opiekuna prawnego dziecka. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.

 

8.Wniosek do sądu – po wyrażeniu pracownikowi Ośrodka oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, za pośrednictwem Ośrodka kandydaci składają wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.

 

9.Orzeczenie adopcji  przez sąd -  Sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny (osobistej styczności) podczas którego kandydatom zostaje powierzone dziecko. Przyszli rodzice są odpowiedzialni za jego życie i zdrowie. Pozostają pod nadzorem Ośrodka, który na zlecenie sądu sporządza opinię, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem. Po okresie osobistej styczności sąd wyznacza termin sprawy o przysposobienie, na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci stają się rodzicami dziecka – otrzymują nowy akt urodzenia dziecka, w którym figurują jako jego rodzice.

 

10.Wsparcie postadopcyjne - po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka.

 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych listownie przesyłają następujące dokumenty:

 

 

Wniosek  skierowany do Ośrodka z szeroką motywacją,

 1. życiorysy rodzinne kandydatów,
 2. skrócony odpis aktu małżeństwa (w przypadku osoby samotnej - odpis skrócony aktu  urodzenia),
 3. zdjęcie małżonków,
 4. zaświadczenia lekarskie o ogólnym stanie zdrowia od lekarza rodzinnego,
 5. opinie z zakładów pracy,
 6. zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów,
 7. zaświadczenia o niekaralności/ zapytanie o karalność z Krajowego Rejestru Karnego, 
 8. inne dokumenty w razie potrzeby,
 9. prosimy o wydrukowanie i podpisanie:

 

 • załącznika nr 10 do Polityki bezpieczeństwa przetwarzania  danych osobowych W-MOA w Olsztynie oraz dołączanie do kompletu dokumentów.
 • Załącznik Nr 10
 • oświadczenia o spełnianiu warunków ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dotyczące kandydatów do przysposobienia.
 • Oświadczenie kandydatów

Warmińsko-Mazurski 

Ośrodek Adopcyjny

ul. Żołnierska 11  c

10 - 558 Olsztyn

tel. 89 534 95 94

  

Co powinien zawierać wniosek ?           

Jak zacząć?

„Zwracamy się z prośbą o przygotowanie nas do pełnienia roli rodziców adopcyjnych oraz o pomoc w przeprowadzeniu procedury adopcyjnej… „

We wniosku należ obszernie opisać dlaczego zdecydowaliście się na adopcje oraz o Waszych oczekiwaniach wobec dziecka ( wiek, płeć …)

 

Co powinien zawierać życiorys?      

W życiorysie powinien się znaleźć opis wspomnień z dzieciństwa, panującej atmosfery w rodzinnym domu, relacji z rodzicami, rodzeństwem oraz opis przebiegu małżeństwa, aktualnych relacji rodzinnych, a także krótkie informacje dot. stanu zdrowia i ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.


A teraz trochę o szkoleniu

Jednym z etapów procedury adopcyjnej jest szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych. Nasz Ośrodek realizuje to szkolenie na podstawie Programu PRIDE : ADOPCJA (Decyzja Nr 3/2017/RA z dnia 23.03.2017r.).

 

Program PRIDE realizowany jest w wymiarze 50 godzin szkoleniowych, w tym 6 godzin konsultacji indywidualnych. Składa się z 10 sesji grupowych. Spotkania szkoleniowe odbywają się raz w tygodniu po południu. W ciągu roku przewidziane są dwa lub 4 grupy szkoleniowe, w zależności od liczby zgłoszonych kandydatów.

 

Program PRIDE: ADOPCJA jest źródłem informacji i pomocy. Jego celem jest dzielenie się wiadomościami ważnymi dla Twojego rozwoju jako przyszłego dobrego rodzica adopcyjnego. Proces szkoleniowy obejmuje edukację, czyli zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności jakie są potrzebne do podjęcia świadomej decyzji związanej z rodzicielstwem adopcyjnym.

  

Szkolenie prowadzą certyfikowani trenerzy PRIDE. Zajęcia odbywają się w sposób warsztatowy, wszelkie treści przekładane są na prace zespołową biorąc pod uwagę doświadczenia i kompetencje uczestników.

 

Ukończenie przez kandydata szkolenia potwierdzone jest Świadectwem Ukończenia Szkolenia, które wystawia Ośrodek Adopcyjny.

 

W Filiach Ośrodka Adopcyjnego w Ełku i w Elblągu szkolenia odbywają się na tych samych zasadach.

 

                Należy wiedzieć i pamiętać, że Świadectwo Ukończenia Szkolenia nie jest jednoznaczne z uzyskaniem Zaświadczenia Kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodzica adopcyjnego.

 

W przypadku kandydatów, którzy będą ubiegać się o przysposobienie kolejnego dziecka, a posiadają Świadectwo Ukończenia Szkolenia organizowanego przez Ośrodek Adopcyjny odstępujemy od ponownego udziału kandydatów w szkoleniu.