Ośrodek powołany na mocy Uchwały Nr XII/216/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: "Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie"

 

Nasza misja

Priorytetowym zadaniem Ośrodka jest zapobieganie sieroctwu społecznemu i naturalnemu dzieci pokrzywdzonych przez los. Zapewniamy sierotom
naturalnym i społecznym wychowanie rodzinne w formie rodziny adopcyjnej. Dobieramy kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dzieci z uregulowaną sytuacją prawną.

 

Zastanawiacie się Państwo nad przysposobieniem dziecka, lecz nie posiadacie wystarczającej wiedzy? Dzwońcie, piszcie, pytajcie - odpowiemy na każde Państwa pytanie. Aby przystąpić do procedury adopcyjnej należy telefonicznie umówić się na rozmowę wstępną z pedagogiem z Ośrodka.

 

 

Ogłoszenie o naborze do pracy - pedagog
w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Filia w Elblągu
ul. Hetmańska 31, 82-300 Elbląg

Termin składania ofert: 2019-04-30
Stanowisko: Pedagog (1/2 etatu) w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Filia w Elblągu
Ogłoszono dnia: 2019-01-21
Nr ogłoszenia: 1/2019

I. Wymagania w stosunku do kandydatów

a. Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

b. Wymagania dodatkowe

1. Co najmniej roczny staż pracy z dziećmi w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.
2. Wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki lub nauk o rodzinie.
3. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w tym szczególnie funkcjonowania samorządu terytorialnego.
4. Znajomość przepisów i problematyki z zakresu pomocy społecznej przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Umiejętność obsługi komputera ( w szczególności programów- pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych.
6. Komunikatywność.
7. Duża operatywność i zdolności organizacyjne.
8. Umiejętność pracy w zespole.
9. Prawo jazdy kat B.
10. Posiadanie uprawnień trenerskich programu szkoleniowego PRIDE będzie dodatkowym atutem kandydata.

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Zakres zadań podstawowych:

1. Gromadzenie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione w zakresie określonym ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

2. Sporządzanie dla każdego zakwalifikowanego do przysposobienia dziecka diagnozy pedagogicznej.

3. Przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka (wywiad adopcyjny).

4. Przeprowadzanie badań pedagogicznych kandydatów na rodziców przysposabiających..

5. Współpraca z:
- organizatorami pieczy zastępczej na terenie województwa,
- jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
- podmiotami leczniczymi,
- sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi,
- placówkami oświatowymi,
- kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

. 6. Uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka
(kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych).

7. Organizacja i prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców przysposabiających oraz kandydatów na rodzinę zastępczą.

8. Wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.

9. Sporządzania opinii o kwalifikacjach osobistych kandydatów dla sądów rodzinnych przed umieszczeniem dzieci w rodzinach przysposabiających.

10. Udzielanie wsparcia rodzinom:
- kandydatom na przysposabiających;
- rodzinom adopcyjnym.

11. Terapia pedagogiczna rodzin adopcyjnych oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, rodzinnych.

12. Prowadzenie dokumentacji realizowanych zadań, w tym rejestrów.

13. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora W-MOA, Kierownika Filii w Elblągu, w tym odpowiedzialność za powierzona zaliczkę stałą, z której wydatki podlegają każdorazowo uzgodnieniu z Dyrektorem i Głównym księgowym Ośrodka.

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca pedagoga siedząca z przewagą wysiłku umysłowego w tym przy monitorze ekranowy, oraz w terenie.

IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia niepełnosprawnych:

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie wynosił mniej niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.

2. Życiorys zawodowy- curriculum vitae

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

4. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.

5. Kserokopie referencji lub opinii.

6. Oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie- www.bip.warmia.mazury.pl oraz w sekretariacie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c 10-558 Olsztyn.

7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

8. Oświadczenie o korzystaniu w pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków za wskazanym stanowisku.

VI. Dokumenty dodatkowe

1. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach.

2. Inne, które kandydat uważa za istotne w jego przyszłej pracy.

VII. Termin, sposób i miejsce

a. Termin:
2019-04-30

b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: „Pedagog" w Warmińsko - Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie Filia w Elblągu".

c. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie, ul. Żołnierska 11c, 10-558 Olsztynw godz. 7.30 -15.30 lub listem poleconym na wyżej wskazany adres do dnia 30.04.2019 r.       

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do W-MOA w Olsztynie.

 VIII. Informacje dodatkowe:

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz dodatkowe oraz złożyć komplet wymaganych dokumentów.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne, dodatkowe oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Adopcyjnego po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez komplety dokumentów wymaganych nie będą rozpatrywane.

Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu.

Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również min.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło.

Wszystkie wymagane dokumenty musza być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym musza być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej W-MOA w Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie W-MOA w Olsztynie ul. Żołnierska 11c,
10-558 Olsztyn.

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie z siedzibą przy ul. Żołnierskiej 11c, 10-558 Olsztyn;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu naboru i nie będą udostępnione innym odbiorcom;
3) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4) Posiadanie danych osobowych ww. jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w procesie naboru.

Dyrektor
Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie
Bożena Puszkiewicz

 

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRUPACH WSPARCIA:

- DLA KANDYDATÓW OCZEKUJĄCYCH  - 16.00 -  W DNIU 18.02.2019

- DLA RODZIN ADOPCYJNYCH               - 17.00 -  W DNIU 25.02.2019

Możliwe jest również umówienie się na konsultacje indywidualne w tym dniu. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie